Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

İnterni Dış Ticaret Ltd. Şti. olarak gerek web sitemizi kullanırken gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Araç plakası,
İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,
Finansal Veri: Banka hesap bilgileri,
Çalışma Verisi: SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi, unvanı, imza sirküleri,
Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları, çağrı merkezi ses kaydı,
İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için: İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi) Pazarlama Bilgisi, İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için, – Kimlik Bilgisi (ad, soyadı), – İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası vb.)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması, özgeçmiş gönderilmesi vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.

Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan

(i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(ii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
(iii) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
(iv) Kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçinin İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak;
 • İletişim başlığındaki formların doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Kariyer başlığındaki formların doldurulması veya özgeçmiş gönderilmesi halinde çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • “Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcının site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.)
 • Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçinin açık rızasına tabidir.

İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü parti çerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak İNTERNİ’nin grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı ilgili kişinin açık rızasına tabidir.

Müşteri memnuniyeti ve iletişim faaliyetlerimizi daha etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla, elektronik ticari iletişim izni veren müşterilerimize yönelik duyurular ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapabilmek için Mailchimp gibi uluslararası hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan e-posta yönetim hizmetlerini kullanmaktayız. Bu hizmetler aracılığıyla gönderilen e-postalar, yalnızca ilgili müşterilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmektedir ve tüm süreçler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak yürütülmektedir. Mailchimp’in sunucuları genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmakla birlikte, verilerin korunması konusunda uluslararası standartlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

İNTERNİ, Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi
 • işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem (ler)le Şirketimize iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.interni.com.tr adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu eksiksiz olarak doldurarak;

Alternatif olarak dilerseniz,

 • Başvurunuzu yazılı olarak ve Islak imzalı bir nüshasını “Likör Yanı Sok. Fulya Mah. Akabe Ticaret Merkezi Kapı No:1 Kat:2 Daire:11 34394 Şişli İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • Başvurunuzu kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte info@interni.com.tr adresine veya güvenli elektronik posta ile interni@hs03.kep.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Talep ve başvurularda; Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

İNTERNİ başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İNTERNİ talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde İNTERNİ gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun İNTERNİ’nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Verilerin Güvenliği

İNTERNİ kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.

Değişiklikler

İnterni Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda veya şirketimiz tarafından Kişisel Verileri İşleme yönteminde olabilecek değişiklikler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İletişim Bilgileri

İnterni Dış Ticaret Ltd. Şti.

Mersis No: 0478-0528-4110-0011
Web Sitesi: www.interni.com.tr
E-posta: info@interni.com.tr
Adres: Likör Yanı Sok. Fulya Mah. Akabe Ticaret Merkezi Kapı No:1 Kat:2 Daire:11 34394 Şişli İstanbul